Ogólne warunki współpracy

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. Nr 101 z 2002r., poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszym potwierdzam zapoznanie się z warunkami, na podstawie których udostępniane mi są sztuki teatralne reprezentowane przez ADiT