język polskijęzyk angielski

Regulamin współpracy z Agencją Dramatu i Teatru ADiT

  1. Każdy użytkownik strony może korzystać z omówień utworów i biogramów autorów pod warunkiem powołania się na źródło w przypadku publikacji.
  2. Teksty sztuk udostępniane są tylko i wyłącznie osobom zawodowo związanym z teatrem oraz w celach naukowych.
  3. Otrzymanie utworu do lektury nie jest jednoznaczne z uzyskaniem prawa do jego wystawienia i rozpoczęcia prób.
  4. W celu otrzymania szczegółowych informacji o warunkach licencyjnych należy wypełnić wniosek dostępny na stronie w zakładce "Umowa licencyjna" i wysłać na adres: agencja[at]adit.art.pl.
  5. Wszelkie formy publicznego korzystania z utworu i jego rozpowszechniania (druk, publikacja w internecie, czytanie performatywne, przystąpienie do prób spektaklu) wymagają uzyskania pisemnej zgody lub zawarcia umowy z agencją ADiT.
  6. Teatr ma prawo do negocjacji warunków licencyjnych na wykorzystanie utworu przed zawarciem umowy z ADiT.
  7. W przypadku planowanych większych  zmian (poza drobnymi skrótami, zwyczajowo do 15%) należy uzyskać zgodę agencji ADiT.
  8. Współpraca z agencją ADiT jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
  9. W wypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 22/8221199, kom. +48 664034971, lub pisemnego na adres: agencja[at]adit.art.pl